Get Adobe Flash player

หนังสือใหม่

ยินดีต้อนรับ!!!ราคาน้ำมัน

อัตราแลกปลี่ยน

หน้าหลัก ทำความรู้จักกับห้องสมุด ระเบียบ การใช้บริการห้องสมุด

ระเบียบ การใช้บริการห้องสมุด - หน้า 4

ดัชนีบทความ
ระเบียบ การใช้บริการห้องสมุด
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
ทุกหน้า
 ข้อ 11.  บทลงโทษ
 11.1  ผู้ฉีก  ตัด  หรือขโมยหนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ์ของห้องสมุด  ถือว่าเป็นการทำลาย
         ทรัพย์สินของทางราชการ  ผู้ใดกระทำผิดต้องถูกพิจารณาโทษร้ายแรงเพียงสถานเดียว
11.2  ผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ต  จะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์การใช้อินเทอร์เน็ต
         เป็นเวลา  1  เทอม
11.3  ผู้ใช้ห้องสมุดที่กระทำฝ่าฝืนหรือขัดต่อระเบียบนี้อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อวิทยาลัยฯ 
         และส่วนรวมจะถูกดำเนินการพิจารณาโทษตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ
         นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
         -  ตักเตือน
         -  ตัดคะแนนความประพฤติและภาคทัณฑ์
         -  ตัดสิทธิ์ในการใช้ห้องสมุด
         -  พักการเรียน
         -  จำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
ข้อ 12.  ให้หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อ 13.  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่  17  พฤษภาคม  2553  เป็นต้นไป
       ประกาศ  ณ  วันที่          เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2553
 
                (นางสาวฉันทนา  พิพัฒน์บรรณกิจ)
             ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี


Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

นาฬิกา/ปฏิทิน

Ulti Clocks content

วันนี้ในอดีต