Get Adobe Flash player

หนังสือใหม่

ยินดีต้อนรับ!!!ราคาน้ำมัน

อัตราแลกปลี่ยน

หน้าหลัก ทำความรู้จักกับห้องสมุด ระเบียบ การใช้บริการห้องสมุด

ระเบียบ การใช้บริการห้องสมุด - หน้า 3

ดัชนีบทความ
ระเบียบ การใช้บริการห้องสมุด
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
ทุกหน้า
 
 7.5  การใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ใช้ได้ ครั้งละไม่เกิน  1  ชั่วโมง/คน
 7.6  ให้ใช้ธัมป์ไดว์ฟ บันทึกข้อมูลเก็บไว้ทุกครั้ง
7.7  ห้ามเล่นเกมส์ทุกชนิด
ข้อ 8.  การปรับและการชดใช้
 8.1  กรณีผู้ยืมส่งหนังสือคืนช้ากว่ากำหนด จะต้องชำระค่าปรับในอัตราเล่มละ 1 บาท/วัน 
เว้นวันหยุดราชการ
 8.2  การชดใช้กรณีหนังสือชำรุด หรือสูญหาย
 8.2.1  หนังสือชำรุดเสียหายเพียงเล็กน้อยพอซ่อมได้  ให้เสียค่าซ่อมเล่มละ 50 บาท  แต่ถ้า
 เสียหายเกินกว่าซ่อมใหม่ได้ ให้ถือเหมือนสูญหาย
  8.2.2  หนังสือสูญหายให้คิดราคาหนังสือเป็นปัจจุบัน บวกด้วยค่าสั่งซื้อทางออนไลน์ 
  บวกค่าปรับ ค่าทำรูปเล่ม กรณีหนังสือหายและไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด ให้หาซื้อ 
  หนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงมาทดแทน  ในคุณภาพและราคาปัจจุบัน โดยต้องได้รับ
  ความเห็นชอบจากหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
ข้อ 9.  การระงับการออกเกรดนักศึกษา
  หากนักศึกษาไม่คืนหนังสือ ก่อนสอบปลายภาคสองสัปดาห์ ให้หัวหน้างานห้องสมุดส่งรายชื่อนักศึกษาเพื่อขออนุมัติระงับการออกเกรด  ผลการอนุมัติให้หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ดำเนินการ
ข้อ 10.  ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
 10.1  ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายสุภาพ
 10.2  ปิดเสียงโทรศัพท์ก่อนเข้าห้องสมุด
 10.3  ห้ามนำอาหาร  เครื่องดื่ม  ของขบเคี้ยว  เข้าห้องสมุด
 10.4  นำกระเป๋าและสิ่งของเก็บที่ชั้นก่อนเข้าบริเวณอ่านหนังสือ
 10.5  ให้ผู้ใช้บันทึกสถิติการเข้าใช้บริการด้วยคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง
 10.6  ห้ามนักเรียน นักศึกษานั่ง  นอน  วิ่ง  จับกลุ่มคุย  ตามซอกตู้
 10.7  เก้าอี้ที่นำไปใช้จุดอื่น  ให้นำเก็บที่ทุกครั้งหลังจากการใช้งาน
 10.8  ต้องไม่บันทึกงานส่วนตัวลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสมุด
 10.9  สำรวมกิริยาวาจา ไม่ใช้เสียงดังเป็นที่รบกวนผู้อื่น
 10.10  ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียในเชิงชู้สาว
 10.11  ห้ามนำหนังสือออกจากห้องสมุดโดยไม่ผ่านการยืม
 10.12  ให้ตรวจสิ่งของก่อนออกที่จุดตรวจทุกครั้ง
 
 


Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

นาฬิกา/ปฏิทิน

Ulti Clocks content

วันนี้ในอดีต