Get Adobe Flash player

หนังสือใหม่

ยินดีต้อนรับ!!!ราคาน้ำมัน

อัตราแลกปลี่ยน

หน้าหลัก ทำความรู้จักกับห้องสมุด ระเบียบ การใช้บริการห้องสมุด

ระเบียบ การใช้บริการห้องสมุด - หน้า 2

ดัชนีบทความ
ระเบียบ การใช้บริการห้องสมุด
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
ทุกหน้า
 
ข้อ 4.  การทำบัตรห้องสมุด
4.1  ห้องสมุดจะเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวสมาชิกเพื่อใช้ในการยืมหนังสือให้กับผู้บริหาร
       ครู  เจ้าหน้าที่  และครูพิเศษสอน (ตามข้อ 2.1)
4.2  ผู้บริหาร  ครู  เจ้าหน้าที่  และครูพิเศษสอน ใช้ภาพถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป แต่งกายด้วย
        ชุดวิทยาลัยฯ (สีเขียว)
4.3  ถ้าบัตรสูญหาย  ให้นำรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป  มายื่นขอทำบัตรใหม่
       หมายเหตุ   นักศึกษา ให้ใช้บัตรนักศึกษาแทนบัตรห้องสมุด
ข้อ  5.  วิธีการยืมและคืนหนังสือ
5.1  ในการยืม นักศึกษาต้องนำบัตรนักศึกษามาแสดงตนเพื่อขอใช้บริการด้วยตนเองทุกครั้ง
5.2  นักศึกษาต้องกรอกรหัสประจำตัวนักศึกษาลงในช่องบัตรยืม  ด้วยลายมือที่ชัดเจน
5.3  การคืนหนังสือ  นักศึกษาจะต้องนำบัตรนักศึกษามาแสดงทุกครั้ง  ผู้ยืมไม่จำเป็นต้องมาคืน
       ด้วยตนเองก็ได้
5.4  การต่ออายุการยืมหนังสือ  ผู้ยืมมีสิทธิ์ต่ออายุได้ 1 ครั้ง   ฉะนั้นผู้ยืมสามารถมีหนังสือ
       ไว้ในครอบครองได้ถึง 14 วัน  โดยการนำหนังสือเหล่านั้นมาต่ออายุการยืม
5.5  หนังสือที่ผู้แต่งคนเดียวกัน  หรือชื่อหนังสือเหมือนกัน  ผู้ใช้ห้องสมุดมีสิทธิ์ยืมได้เพียงเล่มเดียว
5.6  ห้ามนำบัตรนักศึกษาของผู้อื่นมาใช้ในการยืมหนังสือห้องสมุด   หากผู้ใดฝ่าฝืนเจ้าของ
       บัตรนักศึกษานั้น  จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว
ข้อ 6.  การยืมวารสาร
 ตามปกติห้องสมุดไม่อนุญาตให้ยืมวารสารออกนอกห้องสมุด  ยกเว้นการยืมเพื่อถ่ายเอกสาร
ให้ปฏิบัติดังนี้
 6.1  แสดงบัตรห้องสมุด/บัตรนักศึกษา ทุกครั้งที่ขอใช้บริการ
 6.2  นำมาคืนในวันที่ยืม ถ้าไม่คืนปรับ 5 บาท/วัน/ฉบับ
 6.3  ยืมครั้งละไม่เกิน 3 ฉบับ
ข้อ 7.  การใช้บริการอินเทอร์เน็ต
 7.1  ติดต่อครู , เจ้าหน้าที่ ก่อนทุกครั้ง
 7.2  แลกบัตรนักศึกษา และรับหมายเลขเครื่อง
 7.3  ลงชื่อขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต ก่อน – หลัง การใช้งานทุกครั้ง
 7.4  นำหมายเลขเครื่องมารับบัตรนักศึกษาคืน
 
 
 
 


Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

นาฬิกา/ปฏิทิน

Ulti Clocks content

วันนี้ในอดีต