Get Adobe Flash player

หนังสือใหม่

ยินดีต้อนรับ!!!ราคาน้ำมัน

อัตราแลกปลี่ยน

หน้าหลัก ทำความรู้จักกับห้องสมุด ระเบียบ การใช้บริการห้องสมุด

ระเบียบ การใช้บริการห้องสมุด

ดัชนีบทความ
ระเบียบ การใช้บริการห้องสมุด
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
ทุกหน้า
ระเบียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ว่าด้วย  การใช้บริการห้องสมุด พ.ศ. 2553
..................................................
 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา , ครู  และบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ได้รับบริการและใช้ประโยชน์จากห้องสมุดอย่างทั่วถึง   ทั้งเป็นการสะดวกในการเก็บรักษาทรัพย์สมบัติของทางราชการ ไม่ให้ชำรุด สูญหาย สะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   วิทยาลัยฯ  จึงเปลี่ยนแปลงแก้ไข  ระเบียบการใช้ห้องสมุดฉบับเดิม (พ.ศ.2552)  โดยใช้ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด พ.ศ. 2553  แทน กำหนดระเบียบการใช้บริการของห้องสมุด  ดังต่อไปนี้
ข้อ 1.  เวลาเปิดบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา   08.00 – 18.30  น.
 เว้น  วันหยุดราชการ  การงดใช้ตามจำเป็นจะประกาศไว้หน้าห้องสมุดให้ทราบโดยทั่วกัน
ข้อ 2.  ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุด
 2.1  ผู้บริหาร , ครู , เจ้าหน้าที่ และครูพิเศษสอน ของวิทยาลัยฯ
 2.2  นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยฯ
 2.3  บุคคลประเภทอื่น  อนุญาตให้ใช้บริการ แต่ไม่มีสิทธิ์ในการยืม
ข้อ 3.  สิทธิและกำหนดเวลาในการยืมหนังสือ และสิ่งตีพิมพ์
 3.1  ผู้ยืมมีสิทธิ์ยืมหนังสือทุกประเภท  ยกเว้นหนังสืออ้างอิง  วารสาร  หนังสือพิมพ์  และสิ่งพิมพ์
       บางชนิดที่กำหนดให้ใช้เฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น
3.2  หนังสือทั่วไป นักเรียน  ปวช.  ยืมได้ 3 เล่ม ต่อ 7 วัน
     นักเรียน  ปวส.  ยืมได้ 5 เล่ม ต่อ 7 วัน
     ครู   ยืมได้ 10 เล่ม ต่อ 1 เทอม
     ครูพิเศษสอน  ยืมได้ 8 เล่ม ต่อ 1 เทอม
     เจ้าหน้าที่  ยืมได้ 6 เล่ม ต่อ 7 วัน
3.3  หนังสือ  นวนิยาย, เรื่องสั้น, การ์ตูน (ยืมได้เหมือนหนังสือทั่วไป)
3.4  หนังสือจอง  ผู้ยืมมีสิทธิ์ยืมได้ตั้งแต่เวลา  15.00  น. เป็นต้นไป  โดยมีครอบครองไม่เกิน 2 เล่ม
       และส่งคืนภายในเวลา 15.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
 
 


Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

นาฬิกา/ปฏิทิน

Ulti Clocks content

วันนี้ในอดีต